REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ
FADO TRANSLATIONS Marek Witkowski

§ 1 Warunki ogólne:

1. Biuro Tłumaczeń Fado Translations Marek WItkowski, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem.
2. Korzystając z usług Biura KLIENT akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.
3. Biuro zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej tekst oryginalny.
4. Biuro wraz ze stroną zlecającą tłumaczenie może stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Biuro ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny.
6. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
7. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2 Terminy i wykonanie Tłumaczeń pisemnych

1. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne w większości języków europejskich.
2. Zakres usług tłumaczeniowych Biura może ulec poszerzeniu o inne języki odpowiednio do indywidualnego zapotrzebowania Klientów na usługi tłumaczeniowe.
3. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe (uwierzytelnione).
4. Biuro przystępuje do realizacji tłumaczenia wyłącznie po złożeniu przez nowego klienta wypełnionego formularza zlecenia na wykonanie tłumaczenia pisemnego, złożonego osobiście w siedzibie biura. Jeśli zlecenie realizowane jest drogą on-line wówczas wystarczy zamówienie złożone w treści wiadomości. W zleceniach składanych drogą elektroniczną bezwzględne jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej i/lub nazwy firmy, oraz pełnych danych kontaktowych ( adres, telefon e-mail). Zlecenie takie będzie uważane za przyjęte w momencie uzyskania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zlecenia (przekazanego przez Biuro faksem, e-mailem lub telefonicznie).
5. W przypadku zlecenia tłumaczenia przez stałych Klientów, każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.
6. W przypadku zleceń pow. 100 stron Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki (1/3 wartości tłumaczenia) przed przystąpieniem do tłumaczenia. Zaliczkę należy wpłacić przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, jeśli Klient w określonym terminie nie wpłaci ustalonej kwoty zaliczki.
7. Termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Termin realizacji zlecenia jest ustalany po przyjęciu zlecenia i materiałów do tłumaczenia.
9. Sposób przekazania tłumaczenia jest ustalany z klientem. Tłumaczenie może zostać dostarczone:
- pocztą elektroniczną
- faksem
- pocztą tradycyjną (listem poleconym lub priorytetem)
- osobiście przez pracownika Biura.

§ 3 Płatności

1. Biuro jest płatnikiem podatku VAT.
2. Cennik usług świadczonych przez Biuro jest ustalany indywidualnie na podstawie przesłanego tekstu źródłowego.
3. Strona obliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym obejmuje 1800 znaków wraz ze spacjami, natomiast w tłumaczeniu przysięgłym obejmuje1125 znaków ze spacjami.
4. Klient ma prawo odwołać realizację tłumaczenia w dowolnym momencie, aczkolwiek odwołując realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu odwołania realizacji zlecenia, oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług. Odwołanie realizacji zlecenia musi nastąpić w formie pisemnej.
5. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Biuro za tłumaczenie na kwotę wynikającą z ilości stron rozliczeniowych (tekst po przetłumaczeniu), która z kolei wynika z ilości znaków ze spacjami odczytanej w edytorze tekstu, najczęściej Word, przy wykorzystaniu opcji "statystyka wyrazów".
6. Klient uiszcza należność zgodnie z formą płatności ustaloną z Biurem: gotówką lub przelewem na numer konta podany na fakturze VAT.
7. W każdym przypadku termin płatności przelewem ustalany jest indywidualnie ze zlecającym tłumacznenie.
8. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
9. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro ma prawo obciążyć Klienta ustawowymi odsetkami.

§ 4 Reklamacje

1. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty - w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim - jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
2. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu.
3. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.
4. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i przesłana:
-pocztą,
-faksem,
-dopuszczalna jest wersja elektroniczna (e-mail)
5. Reklamacja powinna zawierać:
- dokument potwierdzający realizację i zapłatę za wykonaną usług tj: formularz zlecenia tłumaczenia i fakturę,
- przedstawiony na piśmie, szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem,
- uwagi mogą też zostać czytelnie naniesione na tekst tłumaczenia wraz z wskazaniami błędów np. zaznaczonymi partiami tekstu,
- dane osobowe i kontakt telefoniczny oraz internetowy lub listowy i podpis osoby formułującej zastrzeżenia,
- uwagi powinny być konkretne i ścisłe, powinny dotyczyć usterek powstałych w czasie realizacji tłumaczenia.
6. Biuro jest zobowiązane do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.
7. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym i ekspresowym nie są uwzględniane. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędny lub nieczytelny tekst oryginalny dostarczony przez Klienta, co za tym idzie błędy merytoryczne w tłumaczeniu.
2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług, lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikającego z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np. awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.)
3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za blędy w tłumaczeniach wykonywanych w trybie pilnym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie pilnym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

§ 6 Ochrona prywatności i poufność danych

Przyjmując zlecenie Klienta i zawierając Umowę Biuro zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności tekstów i danych osobowych, które w żadnym przypadku nie mogą służyć innym celom niż te, dla których je uzyskano. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.